(angleško različico)

Pri vsaki oznaki prva črka opredeljuje besedno vrsto v skladu s Tabelo 1 spodaj. Kombinacije ostalih črk v oznaki so razložene v tabelah po besednih vrstah, npr. v Tabeli 2 za samostalnik. Tako je oznako

Somet–d

črko po črko mogoče interpretirati na naslednji način:

S kategorija samostalnik
o vrsta občni
m spol moški
e število ednina
t sklon tožilnik
določnost ni uporabljeno
klitičnost ni uporabljeno
d živost da

S pomočjo regularnih izrazov v CQL (Corpus Query Language) je mogoče iskati tudi po oznakah, pri čemer na primer iskalni pogoj [tag=”S.m.*”] vrne vse samostalnike v moškem spolu. Vse opredelitve v naboru oznak so na voljo v slovenščini in angleščini (in za oba jezika so dokumentirane s spodnjih tabelah). Korpusje označen s slovenskimi oznakami.

Nabor oznak

1. Besedna vrsta

PoS-en Code-en  PoS-sl Code-sl
Noun N.* Samostalnik S.*
Verb V.* Glagol G.*
Adjective A.* Pridevnik P.*
Adverb R.* Prislov R.*
Pronoun P.* Zaimek Z.*
Adposition S.* Predlog D.*
Conjunction C.* Veznik V.*
Particle Q.* Členek L.*
Interjection I.* Medmet M.*
Numeral M.* Števnik K.*
Abbreviation Y.* Okrajšava O.*
Residual X.* Neuvrščeno N.*

2. Samostalnik (S)

P ATT-en VAL-en C-en ATT-sl VAL-sl C-sl
1 Type common c Vrsta občno_ime o
proper p lastno_ime l
2 Gender masculine m Spol moški m
feminine f ženski z
neuter n srednji s
3 Number singular s število ednina e
plural p množina m
dual d dvojina d
4 Case nominative n Sklon imenovalnik i
genitive g rodilnik r
dative d dajalnik d
accusative a tožilnik t
locative l mestnik m
instrumental i orodnik o
5 Definiteness
6 Clitic
7 Animate no n Živost ne n
yes y da d
8 Owner_Number
9 Owner_Person
10 Owned_Number

Kombinacije

PoS Type Gend Numb Case (Def) (Cltc) Anim Examples
N p [mfn] s n Janez, Micka, Kršo
N p [mfn] s g Janeza, Micke, Krša
N p [mfn] s d Janezu, Micki, Kršu
N p m s a n Kranj
N p m s a y Janeza
N p [fn] s a Micko, Kršo
N p [mfn] s l Janezu, Micki, Kršu
N p [mfn] s i Janezom, Micko, Kršom
N p [mf] p n Slovenci, Slovenke
N p [mf] p g Slovencov, Slovenk
N p [mf] p d Slovencom, Slovenkam
N p [mf] p a Slovenci, Slovenke
N p [mf] p l Slovencih, Slovenkah
N p [mf] p i Slovenci, Slovenkami
N p [mf] d n Slovenca, Slovenki
N p [mf] d g Slovencov, Slovenk
N p [mf] d d Slovencoma, Slovenkama
N p [mf] d a Slovenca, Slovenki
N p [mf] d l Slovencih, Slovenkah
N p [mf] d i Slovenci, Slovenkama
N c [mfn] s n stol, lipa, sonce
N c [mfn] s g stola, lipe, sonca
N c [mfn] s d stolu, lipi, soncu
N c m s a n stol
N c m s a y gospoda
N c [fn] s a lipo, sonce
N c [mfn] s l stolu, lipi, soncu
N c [mfn] s i stolom, lipo, soncem
N c [mfn] p n stoli, lipe, sonca
N c [mfn] p g stolov, lip, sonc
N c [mfn] p d stolom, lipam, soncem
N c [mfn] p a stole, lipe, sonca
N c [mfn] p l stolih, lipah, soncih
N c [mfn] p i stoli, lipami, sonci
N c [mfn] d n stola, lipi, sonci
N c [mfn] d g stolov, lip, sonc
N c [mfn] d d stoloma, lipama, soncema
N c [mfn] d a stola, lipi, sonci
N c [mfn] d l stolih, lipah, soncih
N c [mfn] d i stoloma, lipama, soncem

3. Glagol (G)

P ATT-en VAL-en C-en ATT-sl VAL-sl C-sl
1 Type main m Vrsta polnopomenski p
modal o naklonski n
copula c vezni v
2 VForm indicative i Gl. oblika povednik p
imperative m velelnik v
conditional c pogojnik g
infinitive n nedoločnik n
participle p deležnik d
supine u namenilnik m
3 Tense present p Čas sedanjik s
future f prihodnjik p
past s nesedanjik r
4 Person first 1 Oseba prva 1
second 2 druga 2
third 3 tretja 3
5 Number singular s Število ednina e
plural p množina m
dual d dvojina d
6 Gender masculine m Spol moški m
feminine f ženski z
neuter n srednji s
7 Voice active a Način tvornik t
passive p trpni_deležnik r
8 Negative no n Nikalnost nezanikani n
yes y zanikani d
9 Definiteness
10 Clitic
11 Case
12 Animate
13 Clitic_s
14 Aspect progressive p Vid nedovršni n
perfective e dovršni d
15 Courtesy

Kombinacije

PoS Type VFrm Tens Pers Numb Gend Voic Neg Examples
V c n biti
V c c bi
V c m p 1 [pd] bodimo, bodiva
V c m p 2 [spd] bodi, bodite, bodita
V c i f [123] [spd] bom, boš, bo, bomo, bova,…
V c i p [123] [spd] [ny] nisem, …, sem, si, je, smo, …
V c p s [spd] [mfn] a bil, bila, bili, …
V o n hoteti
V o m p 1 [pd] dovolimo, dovoliva
V o m p 2 [spd] dovoli, dovolite, dovolita
V o i p [123] [spd] [ny] nočem, …, hočem, hočeš
V o p s [spd] [mfn] a smel, smela, smeli,…
V o p [spd] [mfn] p dovoljen, dovoljeni, …
V m n delati
V m u delat
V m m p 1 [pd] delajmo, delajva
V m m p 2 [spd] delaj, delajte, delajta
V m i p [123] [spd] [ny] nimam, delam, delava, delamo
V m p [spd] [mfn] p dovoljen, dovoljeni, …
V m p s [spd] [mfn] p dovolil, dovolili, …

4. Pridevnik (P)

P ATT-en VAL-en C-en ATT-sl VAL-sl C-sl
1 Type qualificative f Vrsta kakovostni k
possessive s svojilni s
l.s. ordinal o vrstni v
2 Degree positive p Stopnja osnovnik o
comparative c primernik p
superlative s presežnik s
elative e elativ e
3 Gender masculine m Spol moški m
feminine f ženski z
neuter n srednji s
4 Number singular s Število ednina e
plural p množina m
dual d dvojina d
5 Case nominative n Sklon imenovalnik i
genitive g rodilnik r
dative d dajalnik d
accusative a tožilnik t
locative l mestnik m
instrumental i orodnik o
6 Definiteness no n Določnost ne n
yes y da d
7 Clitic
8 Animate no n Živost ne n
yes y da d
9 Formation
10 Owner_Number
11 Owner_Person
12 Owned_Number

Kombinacije

PoS Type Degr Gend Numb Case Def (Cltc) Anim Examples
A s p [mfs] [spd] [ngdali] stričev, galjotove, …
A o p [mfs] [spd] [ngdali] dlakocepski, slovenskega, …
A f p m s n [ny] lep, lepi
A f p m s a [ny] n lep, lepi
A f p m s a y lepega
A f p m s [gdli] lepega, lepemu, lepem, lepim
A f p m [pd] [ngdali] lepi, lepih, …, lepa, …
A f p [fs] [spd] [ngdali] lepa, lepe, …, lepo, …
A f [cs] [mfs] [spd] [ngdali] lepši, lepšega,…,najlepši,…

5. Prislov (R)

P ATT-en VAL-en C-en ATT-sl VAL-sl C-sl
1 Type general g Vrsta splošni s
2 Degree positive p Stopnja osnovnik o
comparative c primernik p
superlative s presežnik r
elative e elativ e
3 Clitic
4 Number
5 Person

Kombinacije

PoS Type Degr Examples
R g p bljuvaje
R g c kasneje
R g s najprijazneje
R g e ???

6. Zaimek (Z)

P ATT-en VAL-en C-en ATT-sl VAL-sl C-sl
1 Type personal p Vrsta osebni o
demonstrative d kazalni k
indefinite i nedoločnostni n
possessive s svojilni s
interrogative q vprašalni v
relative r oziralnostni z
reflexive x povratni p
negative z nikalni l
general g celostni c
2 Person first 1 Oseba prva 1
second 2 druga 2
third 3 tretja 3
3 Gender masculine m Spol moški m
feminine f ženski z
neuter n srednji s
4 Number singular s Število ednina e
plural p množina m
dual d dvojina d
5 Case nominative n Sklon imenovalnik i
genitive g rodilnik r
dative d dajalnik d
accusative a tožilnik t
locative l mestnik m
instrumental i orodnik o
6 Owner_Number singular s Št_svojine ednina e
plural p množina m
dual d dvojina d
7 Owner_Gender masculine m Sp_svojine moški m
feminine f ženski z
neuter n srednji s
8 Clitic no n Naslonka ne n
yes y da d
bound b navezna z
9 Referent_Type personal p Nanašanje osebni o
possessive s svojilni s
10 Syntactic_Type nominal n Sklad_vloga samostalniški s
adjectival a pridevniški p
adverbial r prislovni r
11 Definiteness
12 Animate no n Živost ne n
yes y da d
13 Clitic_s
14 Pronoun_Form
15 Owner_Person
16 Owned_Number

Kombinacije

PoS Type Pers Gend Numb Case PosN PosG Clc Ref Syn Def Ani Examples
P x y se, si
P x [gdali] y p n se, si,…
P x [gdali] n p n sebe,sebi,…
P x m s a s a [ny] svoj, svojega
P x m s [ngdli] s a svoj, svojega,…
P x m [pd] [ngdali] s a svoji, svoja,…
P x [fn] [spd] [ngdali] s a svoja, svoje,…
P p [123] [spd] [ngdali] [ny] a njega, ga, jih, …
P s [12] [mfn] [spd] [ngdali] [spd] a [ny] moj, vajinima, …
P s [3] [mfn] [spd] [ngdali] s [mfn] a [ny] njegov, njen, njegova,…
P s [3] [mfn] [spd] [ngdali] [pd] a [ny] njihova, njuna, …
P d a le-tega, onega, …
P d [mfn] [spd] [ngdali] [an] [ny] le-ta, le-tega, onega, …
P i a koliko, čigar
P i [ngdali] n kaj, marsikaj, …
P i [mfn] [spd] [ngdali] [an] [ny] en, tegale, drug, …
P q a koliko
P q [ngdali] n kaj, česa, kdo, …
P q [mfn] [spd] [ngdali] a [ny] kakšen, kateri, …
P r a kolikor, čigar
P r [ngdali] n kar, česar, kdorkoli, …
P r [mfn] [spd] [ngdali] a [ny] kakršen, kateri
P z a nič, nikogar, noben
P z [gdali] n nikogar, nikomur, …
P z [mfn] [spd] [ngdali] a [ny] nikakršen, noben
P g a vsakogar
P g [ngdali] n vsakdo, vsakogar, …
P g [mfn] [spd] [ngdali] [an] [ny] ves, vsega, vsa, vsak, …

7. Predlog (D)

P ATT-en VAL-en C-en ATT-sl VAL-sl C-sl
1 Type preposition p Vrsta p
2 Formation simple s Sestavljenost enostaven e
compound c priponski p
3 Case Sklon
(req.by prep.) genitive g (ki ga zahteva) rodilnik r
dative d dajalnik d
accusative a tožilnik t
locative l mestnik m
instrumental i orodnik o
4 Clitic

8. Veznik (V)

P ATT-en VAL-en C-en ATT-sl VAL-sl C-sl
1 Type coordinating c Vrsta priredni p
subordinating s podredni d
2 Formation simple s Oblika enobesedni e
compound c večbesedni v
3 Coord_Type
4 Sub_Type
5 Clitic
6 Number
7 Person

Kombinacije

PoS Type Form Case Examples
S p c zase, nase, nanj, nanjo, nanju, …
S p s g brez, izpred, od, …
S p s d k, navzlic, …
S p s a s, po, skozi, …
S p s l po, na, v, …
S p s i pod, s, med, …

9. Členek (L)

P ATT-en VAL-en C-en
1 Type
2 Formation
3 Clitic

10. Medmet (M)

P ATT-en VAL-en C-en
1 Type
2 Formation

11. Števnik (K)

P ATT-en VAL-en C-en ATT-sl VAL-sl C-sl
1 Type cardinal c Vrsta glavni g
ordinal o vrstilni v
multiple m množilni m
special s drugi d
2 Gender masculine m Spol moški m
feminine f ženski z
neuter n srednji s
3 Number singular s Število ednina e
plural p množina m
dual d dvojina d
4 Case nominative n Sklon imenovalnik i
genitive g rodilnik r
dative d dajalnik d
accusative a tožilnik t
locative l mestnik m
instrumental i orodnik o
5 Form digit d Zapis arabski a
roman r rimski b
letter l besedni r
6 Definiteness no n Določnost ne n
yes y da d
7 Clitic
8 Class
9 Animate no n Živost ne n
yes y da d
10 Owner_Number
11 Owner_Person
12 Owned_Number

Kombinacije

PoS Type Gend Numb Case Form Def Clt Cls Anm Examples
M d 1984, …
M r MCMXXCIV, …
M c m s a l n en
M c m s a l y enega
M c m s [ngdli] l eden, en, enemu, enemu, enim
M c m [pd] [ngdali] l trije, treh, …, dva,…
M c [fs] [spd] [ngdali] l ena, eno,…,tri, treh,…,dve,..
M o m s a l n prvi
M o m s a l y prvega
M o m s [ngdli] l prvi, prvemu, …
M o m [pd] [ngdali] l tretji, tretjih,…,drugi,…
M o [fs] [spd] [ngdali] l prva, prvo,…,treh,…
M m m s n l [ny] n dvojen, dvojni
M m m s a l [ny] n dvojen, dvojni
M m m s a l y dvojnega
M m m s [gdli] l dvojen, dvejnega, dvojnemu,…
M m m [pd] [ngdali] l dvojni, dvojna, dvojnih, …
M m [fs] [spd] [ngdali] l dvojna, dvojno,…, dvojne,…
M s m s n l [ny] n stoter, stoteri
M s m s a l [ny] n stoter, stoteri
M s m s a l y stoterega
M s m s [gdli] l stoterega, stoteremu,…
M s m [pd] [ngdali] l stoteri, stotera,…
M s [fs] [spd] [ngdali] l stotera, stotero, …, stoterih

12. Okrajšava (O)

P ATT-en VAL-en C-en
1 Syntactic_Type
2 Gender
3 Number
4 Case
5 Definiteness

Celotna dokumentacija o naboru oznak je na voljo na spletni strani: http://nl.ijs.si/ME/V3/msd/html